Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

ĐIỀM

Trái đước
mang hình mũi viết
cắm xuống bãi bùn
dấu chấm than

Điềm lành hay dữ
nào ai biết
giờ xác xơ
nghe gió lạnh tràn!
1990

Không có nhận xét nào: